Revitalizace Jedové hory

V roce 2012 vznikl návrh z Újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy (dále jen ÚÚřVÚ Brdy)  na zabezpečení starých důlních děl v rámci studie MŽP. Z návrhu vyplývá, že revitalizace by měla být realizována citlivě, tedy aby vedle zavezení starých důlních děl byla zároveň část lokality obnovena ve smyslu hornické památky. Jedná se o zabezpečení nebezpečných jam po těžbě stávajícím haldovým materiálem. Dále ke zhotovení portálu včetně přístupu a zajištění na odvodňovací štole směrem k Záskalské nádrži v místě, kde končí propad štoly a současně k odlesnění ústí jámy Barbora za účelem lepšího zviditelnění jámy a snad ke zhotovení nového oplocení, ideálně litinového. Finanční prostředky jsou předběžně zajištěny. 

Před realizací projektu se na lokalitě začátkem června sešli společně s panem Karlem Urbanem z ÚÚřVÚ Brdy, zástupci Stavební geologie Praha, VLS a muzejní komise v Komárově. Přizváni byli také zástupci Občanského sdružení Komárova, kteří se podíleli na realizaci Naučné stezky Okolím Komárova, avšak z důvodu svých pracovních povinností se nemohli zúčastnit. Cílem tohoto šetření bylo odsouhlasit konečnou podobu projektu. Realizace by měla započít ještě letos. Výše uvedení zástupci se domluvili na následující variantě:

Jáma Barbora, respektive její ústí bude vyzděno kamenem po obvodu asi 0,5 m nad zem a osazeno mříží. Stromy budou odstraněny. Některé pinky budou zavezeny, jedná se v podstatě o bezcenné zarostlé jámy v lese, některé budou pouze označeny vzhledem ke stanovištím lesních živočichů. Portál štoly bude zhotoven a osazen masivní otvíratelnou mříží, před štolu bude upraven přístup. Realizace této varianty, na které ÚÚřVÚ Brdy pracuje vypadá nadějně.

Informace o zrušení vojenského prostoru Brdy

Jelikož Občanské sdružení „Přátelé Komárova“ zajímá nejen dění v Komárově, ale i v blízkém okolí, především co se týče kulturního a přírodního dědictví našich předků, rozhodli jsme se poskytnout něco málo informací ohledně projednávaného zrušení vojenského prostoru Brdy.

O dějinách Vojenského újezdu Brdy praví jeho oficiální internetové stránky http://www.vojujezd-brdy.cz: „Projekt brdské střelnice byl schválen ministerskou radou 19. února 1926 a následně byla založena v roce 1927 Dělostřelecká střelnice v Brdech. V roce 1940 v době Německého protektorátu došlo k rozšíření vojenské střelnice o území obcí Přední a Zadní Záběhlá, Padrť, Kolvín, Skořice, Příkosice, Hořice, Vísky, Trokavec, Štítov a Myť. Objekty v zabraných obcích však nacisté ponechali, po skončení války bylo umožněno všem vystěhovaným se do svých domovů vrátit. Po ukončení 2. světové války se střelnice v Brdech začala opět využívat jako před válkou.

Na základě dekretu prezidenta Beneše byl konfiskován velkostatek Hořovice, jehož lesy se staly součástí střelnice Brdy. Tímto aktem se např. také zřícenina hradu Valdek stala součástí vojenského újezdu. V roce 1950 byl zřízen usnesením vlády na území střelnice Brdy Vojenský újezd Brdy. V roce 1952 bylo rozhodnuto o rozšíření vojenského újezdu o území obcí Velcí, Hrachoviště, Přední a Zadní Záběhlá, Padrť a Kolvín.

V současnosti má vojenský újezd Brdy rozlohu 260,09 km2 a slouží především jako cvičiště se specializovanou dělostřeleckou a leteckou střelnicí.“

Pokračovat ve čtení „Informace o zrušení vojenského prostoru Brdy“